לחצו לכניסה לתפריט
תפריט ראשי

 

 

ציוד למעבדות
דהאן טכנולוגיות
שיפוץ ואחזקה

שיפוץ ואחזקה

לכניסה

שיפוץ ואחזקה
בתי חולים

בתי חולים

לכניסה

בתי חולים
תעשיית המזון

תעשיית המזון

לכניסה

תעשיית המזון
תעשיית הפרמצבטיקה

תעשיית הפרמצבטיקה

לכניסה

תעשיית הפרמצבטיקה
מעבדות

מעבדות

לכניסה

מעבדות
מטבחים מוסדיים

מטבחים מוסדיים

לכניסה

מטבחים מוסדיים
ציוד למעבדות
ציוד למעבדות

תנאים כללים

 

שם המכשיר:

מספר סידורי:

תאריך החשבונית:

חשבונית:

 

תעודת אחריות

כללי

דהאן טכנולוגיות (להלן: "היצרן") הינה חברה העוסקת בתכנון, ייצור ושיווק מכשור מעבדתי בתחום האנליזה, ועושה כל מאמץ כדי שכל מכשיר או מוצר היוצא מפתח המפעל יעמוד בכל התנאים שהוגדרו מראש בצורה תקינה. עם זאת יתכנו תקלות עקב נסיבות אשר תלויות או שאינן תלויות בנו. 

שוק המכשור המעבדתי הינו תחום בעל אופי ייחודי וברור כי מחיר העיסקה אינו כולל ואינו משקף אלא את אחריות היצרן לפעילותו של המכשיר ולא לסביבתו או לתהליכים או ניסויים המבוצעים בעזרתו ו/או באמצעותו ובוודאי שלא אחריות כלפי צדדים שלישיים.

להלן יפורטו חיובי היצרן כלפי הצרכן, בדבר תקינות המכשיר ומתן שירות לאחר מכירתו, וכן תובהר היקף אחריותו במקרה של קלקול במכשיר. התנאים להלן הינן יסודיים ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי העיסקה ואישורם ע"י הלקוח הינו תנאי לרכישת מוצרינו.

בכל מקרה, ממליצה דהאן טכנולוגיות, על התקנת מערכת לניטור ומעקב אחר תקלות.

הפעלת המכשיר מהווה הסכמה לתנאי האחריות

הפעלת המכשיר תיעשה אך ורק בהתאם להוראות השימוש המצורפות.

 

פרשנות

"מכשיר" - מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים, אשר יוצרו ע"י היצרן בהתאם למיפרט טכני שאושר ע"י צרכן ו/או סוכן משנה, ובלבד שמחירם גבוה מ-150 ₪.

"קלקול" - ליקוי, תקלה, פגם או קלקול אשר אירעו במכשיר.

"צרכן" - מי שרכש ו/או שכר מכשיר על מנת להשתמש בו בהתאם לתנאי האחריות ובכפוף ןהוראות השימוש ולהוראות הבטיחות, בהתאם למיפרט הטכני של המכשיר, בין באופן ישיר מהיצרן ובין כצד ג'.

"סוכן משנה" - סוכן משנה ו/או חנות ו/או סוחר ו/או כל מי שרכש את המכשיר שלא על מנת להשתמש בו אלא על מנת למכור אותו לצרכן, בין בדרך של מכירה ובין בדרך של השכרה.

 

1. הוראות בטיחות

 • א. יש להפעיל את המכשיר רק במקום בו יש הארקה למתח הרשת.
 • ב. אין להפעיל את המכשיר במקום בו יש סכנת התפוצצות.
 • ג. אין להרטיב את גוף המכשיר.
 • ד. יש להשתמש אך ורק בנתיך תואם לפי הוראות היצרן.
 • ה. כל טיפול במכשיר יעשה ע"י היצרן או מי שהוסמך מטעמו לטפל במכשיר, הפרת הוראה זו תביא לביטול האחריות.

 

2. תוקף האחריות

 • א. תחילת האחריות הינה מיום הוצאת החשבונית או תעודת המשלוח, ו/או קבלת המכשיר אצל הלקוח, לפי המוקדם.
 • ב. הפעלת המכשיר מהווה הסכמה לתנאי האחריות.
 • ג. הפעלת המכשיר מהווה אישור כי הלקוח בדק את המפרט הטכני של המכשיר ומצא אותו מתאים לצרכיו.
 • ד. פקיעת האחריות הינה כשנה מיום תחילתה אלא אם צוין ו/או הוסכם בכתב אחרת.

 

 

3. הגבלת אחריות היצרן

 

 • א. אחריות היצרן הינה לשימוש לפי הוראות היצרן (הוראות שימוש) המצורפות בלבד.
 • ב. אחריות היצרן הינה לתיקון קלקול במכשיר עצמו, בהתאם לתנאי האחריות, הא ותו לא.
 • ג. אחריות היצרן אינה מכסה תיקון קלקול כתוצאה מבלאי בלתי סביר של המכשיר.
 • ד. אחריות היצרן אינה מכסה תיקון קלקול אשר נגרם כתוצאה מנזק מכוון מצד הצרכן.
 • ה. אחריות היצרן אינה מכסה תיקון קלקול שנגרם עקב הפרת הוראות הבטיחות לעיל.
 • ו. דרש היצרן כתנאי להפעלת המכשיר מתן הדרכה ו/או ביצוע התקנה על ידו, תכלול האחריות למכשיר גם אחריות להדרכה ו/או להתקנה, ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי הצרכן או מי מטעמו. במקרה זה, הפעלת המכשיר ע"י הלקוח, טרם ביצוע התקנה או קבלת הדרכה כאמור, תביא לביטול האחריות.
 • ז. אין היצרן מתחייב להחליף את המכשיר עקב קלקול גם אם התקלה חזרה על עצמה.
 • ח. אחריות היצרן אינה מכסה כל קלקול הנגרם כתוצאה מאי ציות לתנאי האחריות ו/או הוראות השימוש.

 

4. היעדר חבות נזיקית

 • א. הפעלת המכשיר, מהווה אישור כי הצרכן בדק את המפרט הטכני של המכשיר, כמפורט בתנאי ההזמנה, ומצא אותו מתאים לצרכיו.
 • ב. הפעלת המכשיר מהווה הסכמה לתנאי תעודת האחריות.
 • ג. אחריות היצרן אינה כוללת, בכל מקרה, כל נזק עקיף או ישיר לכל גורם ו/או תהליך, פרט לקלקול במכשיר עצמו, ועל הצרכן לבטח את עצמו לגבי מקרים מעין אלו, במידת הצורך, ולהודיע לחברה המבטחת את תנאי תעודת האחריות.
 • ד. באפשרות הצרכן, להתקין באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו מערכת לניטור ומעקב אחר תקלות, במידת הצורך, ועל מנת להקטין נזקיו במקרה של נזק לתהליך ו/או ניסוי ו/או צד ג' עקב קלקול במכשיר.
 • ה. אחריות היצרן אינה כוללת כל נזק לצד ג' הנגרם עקב הפעלת המכשיר ע"י הצרכן או באמצעות המכשיר.
 • ו. אחריות היצרן אינה כוללת כל נזק שנגרם בין למכשיר ובין תהליך ו/או ניסוי ו/או צד ג', אשר נגרם עקב תקלה במערכת ניטור ומעקב תקלות שהותקנה באמצעות הצרכן או מי מטעמו.
 • ז.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי היצרן לא יחוב בכל אחריות כלפי היצרן ו/או צד ג' בגין הפסקת ניסוי ו/או תהליך עקב קלקול זמני או מתמשך במכשיר, על כל המשתמע מכך, הסכמה זו הינה תנאי יסודי לרכישת המכשיר.
 • ח. יודגש כי קלקול ו/או הפסקה בפעילות המכשיר, בין אם חד פעמית או חוזרת ונשנית, הינה תופעה שכיחה ולא תיחשב כרשלנות מצד היצרן, ואחריותו היחידה במקריםמסוג זה הינה לתיקון המכשיר בהתאם לתנאי האחריות, ותו לא. סייג זה הינו תנאי יסודי לרכישת המכשיר.
 • ט. לשם הזהירות, יובהר כי תנאי סעיף 4 בדבר היעדר חבות בנזיקין, יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת האחריות.

 

5. החובות החלות על סוכן משנה

 • א. במקרה בו רוכש המוצר הינו סוכן משנה ו/או סוחר ו/או חנות, חלה עליו החובה ליידע את הצרכן אודות תנאי תעודת האחריות, הוראות השימוש והוראות הבטיחות. וכן לציין על גבי תעודת האחריות את פרטיו ואת תאריך הרכישה.
 • ב. היצרן לא יחוב בכל חובה או אחריות פרט לאילו המפורטות בתעודת האחריות, ובכל מקרה בו יפר סוכן משנה את ההוראה בס"ק 5(א) לעיל, ישא סוכן המשנה במלוא האחריות, התוצאות וההוצאות הנובעות ממחדל זה, וכן ישפה את היצרן בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו עקב אי מילוי חובה זו, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.
 • ג. במקרה בו אירע קלקול במכשיר וזה דווח לסוכן המשנה, על סוכן המשנה להודיע תוך 24 שעות
  ליצרן על הקלקול, וכן למסור לו את פרטי הצרכן המלאים. לענין זה הצגת אישור משלוח הודעת פקס תהווה אישור כי סוכן המשנה מילא אחר חובת הדיווח, ובלבד שזו נעשתה במועדה וכללה את פרטי הצרכן והמכשיר.

 

6. אחריות היצרן במקרה של קלקול במכשיר

 

 • א. היצרן יתקן בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה במכשיר במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של מכשיר, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה ע"י היצרן בלא תמורה.
 • ב. היצרן יספק על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המכשיר עד תום תקופת האחריות שנקבעה למכשיר.
 • ג. בלי לגרוע מן האמור לעיל בס"ק ב', לגבי מכשירים שמחירם עולה על 300 ₪ יספק היצרן על פי דרישת הצרכן שרכשם, חלקי חילוף לשם תיקון המכשיר עד תום שנתיים לאחר תקופת האחריות שנקבעה למכשיר, ובלבד שהצרכן ישלם תמורתם לאחר תום תקופת האחריות.
 • ד. תיקון קלקול במכשיר בתקופת האחריות יחזיר את המכשיר למצב שבו היו אלמלא הקלקול.
 • ה. היה תיקון המכשיר בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בו, יהיו החלקים המחליפים חדשים, במידת האפשר.
 • ו. היצרן אינו מתחייב בהחלפת מכשיר גם המקרה של קלקול חוזר ונשנה.
 • ז.מכשירים יתוקנו במידת האפשר, במענו של הצרכן. נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר הצרכן את המכשיר למעבדת היצרן ללא דיחוי, והיצרן יחזירם למענו של הצרכן, בגמר התיקון - בלא תמורה.
 • ח. על אף האמור לעיל, רשאי היצרן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במכשיר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתם, לפי הענין, אם הקלקול בהם נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
 • 1. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממסירת המכשיר לצרכן.
 • 2. זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במכשיר בניגוד להוראות השימוש או הוראות הבטיחות.
 • 3. נעשה תיקון במכשיר שלא בידי מי שהורשה לכך מטעם היצרן.
 • 4. הוסכם מראש כי הקלקול או החלפים הנדרשים הינם מסוג לגביהם לא חלה תקופת אחריות.
 • ט. היצרן יקיים תחנת שירות ארצית אחת בלבד, במענו או במענו של מי שהוסמך מטעמו.

י. היצרן ימלא אחר חובתו לתקן מכשיר על פי תנאי תעודת האחריות לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום בו נקרא לעשות כן ע"י צרכן או סוכן משנה או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין.

 • יא. סוכן משנה ידווח ליצרן בתוך 24 שעות ממועד בו נודע לו על קלקול במכשיר. הדיווח יכלול את פרטי הצרכן ופרטי המכשיר.
 • יב. שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בס"ק ט' - י' לעיל.
 • יג. נדרש ביקור טכנאי במענו של הצרכן, לשם קיום חיובי הצרכן לאחר מכירת המכשיר יתאם היצרן עם הצרכן את המועד ושעת הביקור, במקרה זה על הצרכן לפעול מבעוד מועד להסדרת כלל האישורים הנדרשים לשם כניסת הטכנאי לחצרי הצרכן לשם טיפול במכשיר.
 • יד. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שתואם כאמור בסעיף יג' לעיל, זולת אם לא נקבעה שעה ספציפית לביקור ו/או העיכוב נגרם בשל אי הסדרת אישורי הכניסה ע"י הצרכן.
 • טו. בכל מקרה של איחור בביקור טכנאי, יודיע על כך היצרן לצרכן ויתאם עימו מועד חדש לביצוע התיקון, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון על פי ס"ק ט' לעיל.
 • טז. היצרן יספק מכשיר חליפי בתקופת האחריות, בלא תמורה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם תיקון קלקול נמשך מעבר ל-30 ימים, ובלבד שמחיר המכשיר לצרכן עלה על סך של 5,000 ₪, ובהתאם למלאי אצל היצרן.
 • יז. כל חוזה להסדרת שירות ארוך טווח של תיקון מכשיר תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות, יעשה באופן נפרד ובכתב.
 • יח. הסכם להסדרת שירות ארוך טווח בתשלום כאמור, אשר יערך לאחר תום תקופת האחריות - יותנה בבדיקת המכשיר ע"י היצרן או מי מטעמו, טרם חתימת הסכם השירות.

 

 

דהאן טכנולוגיות בע"מ

כל הזכויות שמורות לדהאן טכנולוגיות בע"מ

נגישות האתר

הפעל נגישות

בניית אתרים